Logo

Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Sikorskiego 1, 67-200 Głogów, KRS: 0000121762, tel. 76 833 20 61
mail: administracja@gutw.glogow.pl

Realizowane Programy

Aktualności

Historia

Cele

Kierownictwo

Formy nauki

Sympozja

Programy

Archiwum

Galeria

Linki

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT Z GUTW
administracja@gutw.glogow.pl danuta.gross@gutw.glogow.pl

LOKALIZACJA UTW

ADMINISTRATOR STRONY
michal.urbanowski@poczta.pl

LOGO GUTW:
Piotr Papież
© GUTW 2002

Strona umieszczona na serwerach MALACH.ORG. Dziękujemy za udostępnienie serwerów i pomoc.PROJEKT
"Kompleksowa integracja
społeczno-zawodowa
w Głogowie "

Informacja na temat projektu (doc.)

PROJEKT: "Kompleksowa integracja społeczno- zawodowa w Głogowie"
NR: RPDS.09.01.01-02-0041/18

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciurealizacji projektupt.:"Kompleksowa integracja społeczno- zawodowa w Głogowie". Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne,Działanie 9.1Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne, a okres jego realizacji trwa od 01.09.2019r. do 31.01.2021r.

Beneficjentem projektu jest GŁOGOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, w partnerstwie zfirma Project Hub Sp. z o. o.

Projekt jest skierowanydoosób fizycznych w wieku +50, zamieszkujących  (w  rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w powiecie głogowskim, osób bezdomnych przebywające na tym obszarze,  które są:
a)  osobami biernymi zawodowo zagrożonymi ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego głównie z powodu niesamodzielności.
b)  projekt dopuszcza udział osób niepełnosprawnych oraz osób ze społeczności romskiej zagrożonych wykluczeniem/ubóstwem.

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

 • UTWORZENIE KLUBU I JEGO PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ 

W Głogowie, w pomieszczeniach udostępnionych przez Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, prowadzony będzie KLUB, otwarty dla uczestników od poniedziałku do piątku,  w godzinach 8:00-16:00. Klub będzie miejscem, do którego uczestnicy projektu będą mogli przychodzić, przebywać w przyjaznej atmosferze, prowadzić rozmowy z zatrudnionymi  w Klubie specjalistami i wymieniać doświadczenia z pozostałymi uczestnikami projektu, z lokalną społecznością. Klub będzie prowadzony przez Animatora pracy. Animator udzielać będzie uczestnikom projektu informacji nt. lokalnego rynku pracy, pomagać w tworzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, zgodnie z przyjętymi standardami, będzie organizował zajęcia dla grup uczestników projektu z zakresu sporządzania przy użyciu komputera CV, podań o pracę i wyszukiwania ofert pracy przy użyciu m.in. Internetu).

 • OPRACOWANIE IPD/INDYWIDULANYCH ŚCIEŻEK REINTEGRACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ/ PODPISANIE UMÓW 

Na początku przystąpienia do projektu każdy uczestnik projektu  spotka się z zatrudnionym w Klubie Animatorem Pracy, który dokona identyfikacji indywidualnych problemów uczestników projektu, a następnie dla każdego uczestnika projektu utworzy

 

ostateczną ścieżkę reintegracji i?z? każdym uczestnik projektu, podpisze umowę na wzór kontraktu socjalnego.  Ponadto przewidziano spotkania uczestnika projektu z doradcą zawodowym,który stworzy dla niego Indywidulane Plany Działania  (IPD).

 • TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I TRENING UMIEJĘTNOŚCI  EKONOMICZNYCH  

- BLOK I: "Trening umiejętności społecznych"- zajęcia grupowe po 16 h/grupę.
- BLOK II: "Trening umiejętności ekonomicznych"- zajęcia grupowe po 16 h/grupę.

 • PORADNICTWO PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE dlauczestników projektu: 

W projekcie przewidziano:

 • Poradnictwa prawne dla 50 uczestników projektu - indywidualne konsultacje dyżury: 
 • Specjalisty z zakresu prawa obywatelskiego
 •  Prawnika
 • Indywidualnych konsultacji z psychologiem.
 • REALIZACJA SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH I UDZIAŁ UCZESTNIKÓW W WYDARZENIACH KULTURALNYCH/SPOŁECZNYCH  

W ramach prowadzenia Klubu przewidziano organizację 4 wydarzeń o charakterze kulturalnym/festynów w których udział wezmą wszyscy uczestnicy projektu, ich otoczenie społeczne- mieszkańcy powiatu, przedstawiciele lokalnych instytucji i których głównym celem jest integracja uczestników projektu ze środowiskiem lokalnym, wzrost ich aktywności społecznej.

 • AKTYWIZACJA ZAWODOWA - KURSY Z ZAKRESU PODNOSZENIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH POŻĄDANYCH NA RYNKU PRACY, KURY/SZKOLENIA ZAWODOWE  
 • Kursy kompetencyjne: 

- z obsługi komputera i Internetu, dla 50 uczestników projektu.
- z języków obcych (niemiecki, angielski), dla 50 uczestników projektu.

 • Kursy/szkolenia z zakresu kompetencji/kwalifikacji zawodowych, dla 30 uczestników projektu.

Kursy/szkolenia prowadzić będą do uzyskania kwalifikacji/kompetencji, każde zakończy wydaniem dokumentu ten fakt potwierdzających. Przed szkoleniami/kursami w proj., dla każdego z nich zostanie przygotowany szczegółowy opis 4 etapów nabywania kompetencji, zaś kwalifikacje zostaną potwierdzone przez zewnętrzną uprawnioną instytucję. 

 • AKTYWIZACJA ZAWODOWA - STAŻE 

Założono realizację staży zawodowych dla 20 uczestników projektu (14K,6M), u którychtaforma wsparcia zostanie zidentyfikowana jako niezbędna w IPD i ścieżce reintegracji.

 

Celem projektujest aktywizacja społeczna i zawodowa 50 osób w tym 35 kobiet i 15 mężczyzn (aktywizacja społeczna przez minimum 34% wyżejwymienionych osób; zatrudnieniowa przez min 25% wyżej wymienionych osób -w przypadku osób niepełnosprawnych przez 12%) po 50 roku życia, biernych zawodowo,zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym głównie
z powodu niesamodzielności (według definicji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarzewłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa), które zamieszkują powiat głogowski
(województwo dolnośląskie) poprzez udział ww.wokresie realizacji projektu od01.09.2019 do 31.01.2021 w kompleksowym wsparciu projektu (m.in. opracowaniu IPD, indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej; treningu umiejętności ikompetencji społecznych, poradnictwie prawnym i psychologicznym, spotkaniach integracyjnych, kursach z podnoszenia kompetencje zawodowych pożądanych na rynkupracy, kursach/szkoleniach, stażach).

Planowane efekty realizacji projektu to:

wzrost liczby osób w powiecie głogowskim,wśród osób 50+, biernych zawodowo, które:

 • dzięki bezpłatnym kursom, nabyłykompetencje/kwalifikacje potrzebne na rynku pracy po opuszczeniu projektu;
 • nabyły umiejętności interpersonalne, przełamały bariery izolacji, nauczyły się zaradności, rozwiązywania problemów w tym natury prawnej i zarządzaniawłasnym budżetem;
 • zdobyły nowe/ zaktualizowały posiadane doświadczenie zawodowe poprzez staż;
 • poprzez poradnictwo psychologiczne, działalność Klubu przełamały strach przed negatywnym nastawieniem otoczenia, zwiększyły swoją motywacje oraz niskiepoczucie własnej wartości,
 • nauczyły się akcentować swoje zalety i zwalczać stereotypy.

Całkowita wartość projektu: 821 285,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 774 685,00 zł
Biuro projektu: Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Generała Władysława Sikorskiego 1, Głogów, telefon 768332061.

 

 


 

PROJEKT "SENIORZY SENIOROM"

Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Projekt "Seniorzy seniorom" realizowany był na terenie województwa dolnośląskiego, gminy Głogów i gmin ościennych-Lubin, Polkowice. Projekt "Seniorzy seniorom" przyczynił się do aktywizacji i integracji osób starszych.

Dzięki projektowi możliwe było skierowanie oferty dla osób starszych w formach najbardziej im odpowiadającym- audytoryjnych(otwarte akademie seniora, konferencje) oraz aktywizujących (warsztaty komputerowe, florystyczne, kulinarne). Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby starsze, często osamotnione przerwały krąg izolacji społecznej, nawiązały nowe znajomości. Projekt przyczynił się do poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych. Projekt był realizowany w okresie od 18.09.2007r. do 31.12.2007r.


PROJEKT "KULTURA I SZTUKA ŹRÓDŁEM AKTYWNOŚCI SENIORÓW"


projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Głogów

Gmina Miejska Głogów

Realizowany w okresie od 01.03.2007r.-31.12.2007r. W ramach projektu odbyło się 15 spotkań, w których udział wzięło 326 słuchaczy GUTW. Projekt przyczynił się do promowania wśród słuchaczy twórczości lokalnych poetów. W ramach projektu zaprezentowano twórczość; Henryka Adamczyka, Krzysztofa Jelenia, Katarzyny Swędrowskiej, Tadeusza Kolańczyka.MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIA INTEGRACYJNE


Organizowane cyklicznie od 2003 roku z udziałem dzieci, młodzieży, seniorów. Celem tych spotkań jest integracja trzech pokoleń, wymiana doświadczeń, przeciwdziałanie negatywnym stereotypom odnoszącym się do wieku i wzajemnym uprzedzeniom, jakie istnieją między ludźmi młodymi i starymi (w tym zmiana negatywnego wizerunku osoby starszej), promowanie edukacji przez całe życie, pokazywanie młodemu pokoleniu, że wiedza i doświadczenia ludzi starszych są duża wartością we współczesnym świecie.

W 2003 roku Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich przyznało Głogowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku Główną nagrodę "Granty 2003" za projekt "I Międzypokoleniowe Spotkania Integracyjne".

Od tego czasu odbyłO się V edycjI programu, odbywają się one 3 czerwca w plenerze i mają charakter edukacyjno-kulturalny.